VBA – zmiana kwerendy z użyciem SQL

///VBA – zmiana kwerendy z użyciem SQL

VBA – zmiana kwerendy z użyciem SQL

Jeżeli chcemy aby nasza hipotetyczna kwerenda query1 była modyfikowalna, musimy użyć tutaj VBA. Oto funkcja ChangeQuery która zmienia naszą kwerendę:
Function ChangeQuery(sQryName As String, sSQL As String) As Boolean

Dim db As Database

Dim qry As QueryDef

ChangeQuery = True

‚odłóż obsługę błędów = w razie błędu idź dalej, do następnego wiersza kodu

On Error Resume Next

‚czy istnieje kwerenda o podanej nazwie?

Set qry = CurrentDb.QueryDefs(sQryName)

If Not qry Is Nothing Then CurrentDb.QueryDefs.Delete sQryName

‚odśwież kolekcję

CurrentDb.QueryDefs.Refresh

‚przejmij obsługę błędów

On Error GoTo Err_ChangeQuery

‚przejmij obsługę błędów

On Error GoTo Err_ChangeQuery

‚dodaj nową kwerendę

‚jeżeli nazwa kwerendy jest różna od „” automatycznie zostaje ona dodana do kolekcji QueryDefs

Set qry = CurrentDb.CreateQueryDef(sQryName, sSQL)

‚odśwież kolekcję kwerend

CurrentDb.QueryDefs.Refresh

Exit_ChangeQuery:

‚odłóż obsługę błędów

On Error Resume Next

qry.Close

Set qry = Nothing

db.Close

Set db = Nothing

Exit Function

‚podprogram obsługi błędów

Err_ChangeQuery:

‚wyczyść błąd

Err.Clear

‚przejdź do podprogramu kończącego działanie funkcji

ChangeQuery = False

Resume Exit_ChangeQuery

End Function

——————

Sposób wykorzystania

Dim s1 As String, s2 As String, retVal As Long

warunek = ” modele.wiek < 30″

s1 = „query1”   ‚NAZWA KWERENDY

warunek = warunek + „;”

s2 = „SELECT *” & vbCr & _

„FROM modele” & warunek                ‚ZAPYTANIE SQL

‚  DoCmd.SetWarnings False  ‚wylaczenie komunikatow sql

retVal = ChangeQuery(s1, s2)

MsgBox „Kwerenda ” & IIf(retVal, „została”, „NIE została”) & ” utworzona!”, vbInformation, „Komunikat”

DoCmd.Requery


Dodaj komentarz

komentarzy

2010-10-29T17:24:33+01:00 19 maja, 2009|Gotowe rozwiązania IT (porady, solucje)|Możliwość komentowania VBA – zmiana kwerendy z użyciem SQL została wyłączona